Brickyard VFX - "Holiday Animations"

I created these holiday themed animations as fun holiday social posts for Brickyard VFX.